Concurs ocupare posturi

20 Februarie 2018

 

posturi.gov.roInspector (6 posturi)

Primăria Oraşului Dolhasca

20 februarie 2018

Primăria Oraşului Dolhasca, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) – Compartiment Buget – Prognoze;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post) – Compartiment Constatare şi Impunere Financiară;
 • inspector, clasa I grad profesional principal (1 post) – Resurse Umane;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (1 post) – Compartiment Stare Civilă; inspector, clasa I, grad profesional debutam (1 post) – Compartiment Urbanism, Disciplina în Construcţii şi Cadastru;
 • inspector clasa I, grad profesional debutant (1 post) – Compartiment Birou Unic de Avizare şi Protecţia Mediului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Buget Prognoze:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Constatare şi Impunere Financiară:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal – Resurse Umane – Compartiment Juridic şi Resurse Umane:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Stare Civilă – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urbanism, Disciplina în Construcţii şi Cadastru – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, cadastru, topografie, ştiinţe inginereşti, construcţii civile.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Birou Unic de Avizare şi Protecţia Mediului – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul protecţiei mediului (ingineria mediului, inginerie chimică şi protecţia mediului, hidrologie – meteorologie, silvicultură).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 martie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Dolhasca, cu sediul în Dolhasca, Str. Esplanadei nr. 5, judeţul Suceava, telefon 0230/573.272, e-mail resursedolhasca@yahoo.com.BIBLIOGRAFIE:

Inspector, clasa I,  grad profesional debutant   – Compartiment Buget –Prognoze;

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată .

            4. Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal (titlul IX), cu modificările şi completările ulterioare ;

            5. LEGE nr. 273/ 2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            6. LEGE nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;

            7. ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

Inspector, clasa I, grad profesional principal  - Compartiment Constatare şi Impunere financiară;

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată .

            4. Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal (titlul IX), cu modificările şi completările ulterioare ;

            5. LEGE nr. 273/ 2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            6. LEGE nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;

            7. ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor.

   8. LEGE nr. 82/1991 (**republicată**)(*actualizată*) a contabilităţii

Inspector, clasa I, grad profesional  principal  - resurse umane  Compartiment juridic şi resurse umane

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată .

            4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, privind legea administraţiei publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare;

            5.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

            6.Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare;

            7. Hotărâre (Guv.) nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superrioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            8.Hotărâre (Guv.) nr. 250 din 8 mai 1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,  cu modificările şi completările ulterioare;

            9.Hotărâre (Guv.) nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

           

 Inspector, clasa I, grad profesional  debutant – Compartimnet stare civila

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată .

            4. LEGE nr. 119/1996 (**republicată**) cu privire la actele de stare civilă*, cu modificările şi completările ulterioare.

            5. LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare.

            6. HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

            7. LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (**republicată**) cetăţeniei române nr. 21/1991**, cu modificările şi completările ulterioare

 

 Inspector clasa I,  grad profesional debutant   – Compartiment Urbanism, disciplina in construcţii şi cadastru;

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată.

            4. LEGE nr. 50/ 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

            5. ORDIN nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

            6. LEGE nr. 7 /1996 (**republicată**)  cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

            7. LEGE nr. 350/ 2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare.

            8. LEGE nr. 10 / 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*, cu modificările si completările ulterioare.

 

Inspector clasa I,  grad profesional debutant  – Compartiment Birou Unic de Avizare şi Protecţia Mediului

            1.Constituţia Romaniei, republicată.

            2.Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

            3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată.

            4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195/2005 (*actualizată*) privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare

 •