Politici de confidențialitate

Accesul la site-ul Primăriei Orașului Dolhasca este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate.

Informatii despre cookies.

Cookies reprezintă anumite fișiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a înregistra numele dumneavoastră de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calității serviciilor.

Confidențialitatea informațiilor

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care Primăria Orașului Dolhasca utilizează datele dumneavoastră personale și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție. Primăria Orașului Dolhasca este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Legea 677/2001 și cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Primăria Orașului Dolhasca se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile instituției privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidentialitate de îndata și pe masura ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimțământ, vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesati urmatorul link: Regulamentul GDPR

Securitatea prelucrării și stocării datelor personale.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului său și va efectua copii de siguranță a informațiilor încărcate pe site-ul sau.

Copiile vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date. Operatorul a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conținute de site.

Care sunt drepturile tale

– Dreptul de retragere a consimțământului;
– Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
– Dreptul de a te adresa justiției;
– Dreptul de acces;
– Dreptul la rectificare;
– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
– Dreptul la restricționarea prelucrării;

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

– Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul tău explicit.

Cum îți exerciți drepturile

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail primariadolhasca@yahoo.com