Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

A N U N Ţ

privind  organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada nedeterminată - de pompier – Serviciul pentru situaţii de urgenţă – din cadrul aparatului de specialitate al primarului  oraşului Dolhasca

Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada nedeterminată - de pompier – Serviciul pentru situaţii de urgenţă – din cadrul aparatului de specialitate al primarului  oraşului Dolhasca  se organizează la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, aleea Espalandei nr.5, în data de 29 noiembrie 2016 orele 1000,  - proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - proba interviu, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

      I. Criterii generale:                        

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       II. Criterii specifice:

- nivelul studiilor –medii;

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
  1. IV.1.Depunerea dosarelor de concurs:
  2. IV.2.Selecţia dosarelor de concurs:
  3. IV.3.Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:

- 22 noiembrie  2016, data limită de depunere a dosarelor;

- 29 noiembrie  2016, ora 10:00: proba scrisă;

      Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul resurse umane  termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 22 noiembrie 2016, orele 1600.

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a autorităţii publice, www.primariadolhasca.ro , termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs prevăzut la punctul IV.2.

IV.4. Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data 29 noiembrie 2016 orele 10, la sediul primăriei oraşului Dolhasca – Sala de şedinţe.

IV.5. Interviul

      Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul primăriei oraşului Dolhasca.

      Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

IV.6. Comunicarea rezultatelor

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, - avizier-  precum şi pe pagina de internet a autorității primariadolhasca.ro  în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 
      IV.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,  proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primariadolhasca.ro , imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.8. Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primăriadolhasca.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

Anexăm la prezentul anunț bibliografia pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de pompier – Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă  .

Informaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul resurse umane  din cadrul primăriei oraşului Dolhascca,  telefon: 0230/573272

Afișat astăzi 7 noiembrie 2016, orele 900.

Secretar comisie,

Mihalache Valentina

 

 

 

Bibliografia

 

pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de pompier – Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă

 

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;

 

2. Legea nr.307/206 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;,

 

4. LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) - (*actualizată*) privind protecţia civilă*)

 

A N U N Ţ

privind  organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada determinată - de administrator public al oraşului Dolhasca

Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada determinată - de administrator public al oraşului Dolhasca se organizează la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, aleea Espalandei nr.5, în data de 29 noiembrie 2016 orele 1000,  - proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - proba interviu, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

      I. Criterii generale:                        

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       II. Criterii specifice:

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul științelor economice ;

            - vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 5 ani ;

            - experienţă în management;

            - capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel mediu;

            - aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativă.

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoarea de recomandare de la ultimul loc de muncă .
  1. IV.1.Depunerea dosarelor de concurs:
  2. IV.2.Selecţia dosarelor de concurs:
  3. IV.3.Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:

- 22 noiembrie  2016, data limită de depunere a dosarelor;

- 29 noiembrie  2016, ora 10:00: proba scrisă;

      Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul resurse umane  termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 22 noiembrie 2016, orele 1600.

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a autorităţii publice, www.primariadolhasca.ro , termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs prevăzut la punctul IV.2.

IV.4. Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data 29 noiembrie 2016 orele 10, la sediul primăriei oraşului Dolhasca – Sala de şedinţe.

IV.5. Interviul

      Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul primăriei oraşului Dolhasca.

      Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

IV.6. Comunicarea rezultatelor

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, - avizier-  precum şi pe pagina de internet a autorității primariadolhasca.ro  în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 
      IV.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,  proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primariadolhasca.ro , imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.8. Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primăriadolhasca.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

Anexăm la prezentul anunț bibliografia pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de administrator public al oraşului Dolhasca.

Informaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul resurse umane  din cadrul primăriei oraşului Dolhascca,  telefon: 0230/573272

Afișat astăzi 7 noiembrie 2016 .

Secretar comisie,

Mihalache Valentina 

                                                

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de administrator public al oraşului Dolhasca

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 3. Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016   98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12011   66180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordonanţa Guvernului României nr. 119/1999 privindcontrolul intern şi controlul financiar - preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

Screenshot 2016-08-17 10.53.46Puteti studia caietul de sarcini si lista de cantitati aici!

A N U N Ţ

            Primăria oraşului Dolhasca, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție în baza prevederilor:

          - H.G. nr. 1027/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobar prin H.G. 286/2011;

          - H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, , vacante,după cum urmează:

          • şofer   - (1 post) – Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă;

          • şofer - (1 post) – Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire;

          • paznic (1 post) - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

          • şofer - Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă

                    - nivelul studiilor – medii;

                    - permis de conducere categoriile B, C, D

          - atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

          • şofer - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

                    - nivelul studiilor – medii;

                    - permis de conducere categoriile B, C, D

          - atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

          • paznic - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

                    - nivelul studiilor – medii

          Dosarele de concurs se vor depune în 10 zile de la publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, respective din 10 august 2016 până pe 26 august 2016, la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, la compartimentul Resurse Umane .

          În conformitate cu art. 6, alin (1) din H.G. nr. 286 /2011 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

          1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

          2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

          3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

          4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

          5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

          6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

          7.   curriculum vitae.

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

          În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

         

          Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

          Procedura de desfăşurare:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Dolhasca şi va avea următoarele etape

         

          1. Selecţia dosarelor de înscriere: - se apreciază cu menţiunea admis/respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.- în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data exprimării termenului de depunere

          2. Proba scrisă – în data de 02 septembrie 2016 orele 11;

          3. Interviul – in data de 03 septembrie 2016

Bibliografia în vederea participării la concurs :

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de şofer - Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor;

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice;

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de şofer - Serviciul Adminitrativ, gospodăresc, deservire;

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice;

4. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de paznic

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*);

4. HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012(*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

ALDA - The European Association for Local Democracy / Asociația Europeană pentru Democrație Locală lansează programul LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness de acordare de microgranturi pentru educația pentru dezvoltare.
 
Cererea de propuneri (atașată) este lansată pentru a sprijini proiecte la nivel local în domeniul dezvoltării educației și al conștientizării. Granturile (între 2.000 și 6.000 de euro) vor finanța micro-proiecte care să producă rezultate specifice, care să constituie exemple și inspirație pentru cetățeni, organizații neguvernamentale și autorități locale cu privire la modul în care pot fi organizate activități constructive și orientate spre rezultate. Aceste micro-proiecte ar trebui să vizeze sensibilizarea opiniei publice față de problemele de dezvoltare la nivel mondial și promovarea educației pentru dezvoltare (care include sensibilizarea și informarea cetățenilor, promovarea angajamentului pentru acțiuni la nivel local, și în final, schimbarea atitudinii în ceea ce privește provocările globale și problemele de dezvoltare la nivel local).
 
Țările eligibile sunt: Spania, Suedia, Germania, Estonia, Republica Cehă, Cipru, Olanda, România, Luxemburg.
 
Exemple de activități eligibile:
a) evenimente de schimburi
b) evenimente de instruire
c) activități de construire de rețele
d) campanii de informare
e) activități de sensibilizare și conștientizare
f) schimburi de bune practici (vizite, întâlniri etc.)
g) seminarii tematice, ateliere de lucru, expoziții
h) activități de tineret
i) tabere de muncă și alte activități de voluntariat
j) publicare de manuale, broșuri, producții audiovizuale
k) activități culturale și creative
 
Termenul limită de aplicare este 22 iulie 2016.
 
Mai multe informații, cererea de propuneri și documentele pentru aplicație sunt disponibile pe pagina http://www.ladder-project.eu/?p=14924.

 
 
 
Punctul Europa pentru cetățeni
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Web: www.europapentrucetateni.eu
Tel / fax: 021 316 60 60
 

21 iulie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

AFIR a publicat Ghidurile Solicitantului pentru finanțarea investițiilor non-agricole din zona rurală

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat în data de 21 iulie 2016 pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) variantele finale ale Ghidurilor Solicitantului aferente submăsurilor 6.2Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Ghidurile solicitantului pot fi consultate în vederea întocmirii cererilor de finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte care va fi deschisă peste 7 zile, respectiv, începând cu data de 28 iulie 2016.

Precizăm că, odată cu această sesiune de primire a proiectelor, se aplică noi reguli la depunerea on-line a cererilor de finanțare. Astfel, plafonul de depunere a proiectelor se majorează de la 120% la 200%, iar în primele 5 zile calendaristice pe fiecare etapă de depunere nu se aplică plafonul maxim de depunere, indiferent de valoarea fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Măsurile sunt în linie cu „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOȘ în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la secțiunea Obiective, subsecțiunea Strategii-Politici-Programe.

Solicitanții interesați să obțină finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul submăsurilor ce vizează sectorul non-agricol, respectiv submăsurile 6.2 și 6.4,pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

ADDENDUM POCU

Orașul Dolhasca din jud. Suceava, cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, anunţă PRELUNGIREA ORGANIZĂRII UNEI PROCEDURE DE SELECŢIE PARTENERI pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public/privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare , Prioritatea de investiții ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii , Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Termenul de depunere a documentaţiei este de 12.08.2016 ORA 16.00 la sediul Primăriei Orașului Dolhasca cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, Dolhasca, Suceava

COMPLETARE ANUNT POCU

FISA PARTENERULUI

ANUNŢ PRIVITOR LA ORGANIZAREA UNEI PROCEDURI DE SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2015 si HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 ,

Orașul Dolhasca din jud. Suceava, cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public/privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare , Prioritatea de investiții ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii , Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în Ghidurile AM POCU: Ghidul solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate

în care există populație aparținând minorității rome”

Obiectivul general al proiectului constă în: “ Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome ale orașului Dolhasca prin implementarea de măsuri integrate de insertie educațională și sociala, sesiuni de mentorat , sesiuni de formare, conversie si reconversie profesională.”

Activităţile principale ale proiectului propuse:

A1. Managementul proiectului

A2. Asigurarea activităților de promovare, informare și publicitate ale proiectului.

A3. Managementul grupului țintă.

A4. Crearea de facilități și servicii de educație pentru copii și adulți.

A.5 Sprijinirea accesului și a menținerii pe piața muncii.

A6. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității.

A7. Furnizarea de servicii sociale, medicale si medico-sociale .

A8. Sprijin pentru imbunătățirea condițiilor de locuit.

A9. Campanii de informare şi conştientizare.

Condiţii generale de eligibilitate:

ü  Partenerul trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul

Solicitantului – Condiţii generale, subcapitolul 4.1 și în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, subcapitolul 1.4.

Condiţii specifice:

ü  Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei ;

ü  Experienţă relevantă de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, în calitate de solicitant sau partener, cu menţionarea a cel puţin un proiect şi numărul contractului de finanţare aferent.

ü  Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al

instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Partenerii pot fi implicaţi în implementarea proiectului prin furnizare de expertiză, resurse umane, resurse materiale, participare la finanţarea proiectului. Aspectele legate de implicare vor fi negociate cu entitatea selectată. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului, Scrisoarea de intenţie, documentul care atestă personalitatea juridică (acte constitutive, Certificat de inregistrare la institutiile abilitate , certificat de inregistrare fiscala) în plic sigilat, cu menţiunea: Pentru selecţia de parteneri în proiectul cu Obs 4.1, ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” în cadrul Primăriei Orașului Dolhasca cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, Dolhasca, Suceava până la data de 26 Iulie 2016, ora 16.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens de către conducerea primariei. Primaria îşi rezervă dreptul de a solicita orice informaţii sau documente considerate relevante pe parcursul procesului de analiză şi selecţie, iar refuzul nejustificat de prezentare a acestora în termenul comunicat, poate conduce la excluderea entităţii din procedură.

Pe parcursul analizei şi selecţiei se vor acorda punctaje de la 1 la 100, după cum urmează:

ü  Pentru activitate relevanta în domeniu – de la 1 la 50 de puncte;

ü  Pentru experienţă în implementarea de proiecte – de la 1 la 50 de puncte;

Entitatea care va obţine cel mai mare punctaj (prin insumare) va fi selectată ca partener. Rezultatul selecţiei va fi publicat pe pagina de internet a primariei, la adresa http://www.primariadolhasca.ro/.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0230.573272, fax. 0230.546101 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Lucrarea Reţelei de iluminat public în comunitatea de rromi sat Gulia, oraş Dolhasca se apropie de final – precizează PRIMARUL – MARIA COJOCARIU. Urmează ca E.ON –ul să racordeze la tensiune reţeaua cât de curând.
O investiţie destul de importantă pentru locuitorii acestui sat.

Citește mai departe:Retea de iluminat public

PRIMARUL localităţii Dolhasca –Maria Cojocariu încearcă să definitiveze Modernizarea drumului DC 7 A din satul Valea Poienii. Incepând de astazi 10.05.2016 s-a început betonarea drumului spre folosul cetăţenilor.

Citește mai departe:Modernizare drum

A N U N Ţ !

          ÎN ZIUA DE DUMINICĂ 17 APRILIE 2016, ÎNCEPÂND CU ORA 7.00 DIMINEAȚA PÂNĂ LA ORA 23.00, SE ÎNCEPE PROCEDURA DE VOT PENTRU

REFERENDUMUL LOCAL

DE TRECERE A LOCALITĂȚII DOLHASCA, DE LA STATUTUL DE ORAȘ LA STATUTUL DE COMUNĂ.

          SECȚIILE DE VOTARE SUNT ORGANIZATE ÎN FIECARE SAT, LA ȘCOALĂ, LOCAȚIA FIIND ACEEAȘI CA LA VOTĂRILE DIN ANII ANTERIORI.

          VĂ INVIT LA VOT, PENTRU A VĂ EXPRIMA ÎN MOD DEMOCRATIC VOINȚA.

          CU CONSIDERAȚIE,  

Primar,

Maria Cojocariu

 

LINK

S5 Box

Login