Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

COMPLETARE ANUNT POCU

FISA PARTENERULUI

ANUNŢ PRIVITOR LA ORGANIZAREA UNEI PROCEDURI DE SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2015 si HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 ,

Orașul Dolhasca din jud. Suceava, cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public/privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare , Prioritatea de investiții ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii , Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în Ghidurile AM POCU: Ghidul solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate

în care există populație aparținând minorității rome”

Obiectivul general al proiectului constă în: “ Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome ale orașului Dolhasca prin implementarea de măsuri integrate de insertie educațională și sociala, sesiuni de mentorat , sesiuni de formare, conversie si reconversie profesională.”

Activităţile principale ale proiectului propuse:

A1. Managementul proiectului

A2. Asigurarea activităților de promovare, informare și publicitate ale proiectului.

A3. Managementul grupului țintă.

A4. Crearea de facilități și servicii de educație pentru copii și adulți.

A.5 Sprijinirea accesului și a menținerii pe piața muncii.

A6. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității.

A7. Furnizarea de servicii sociale, medicale si medico-sociale .

A8. Sprijin pentru imbunătățirea condițiilor de locuit.

A9. Campanii de informare şi conştientizare.

Condiţii generale de eligibilitate:

ü  Partenerul trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul

Solicitantului – Condiţii generale, subcapitolul 4.1 și în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, subcapitolul 1.4.

Condiţii specifice:

ü  Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei ;

ü  Experienţă relevantă de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, în calitate de solicitant sau partener, cu menţionarea a cel puţin un proiect şi numărul contractului de finanţare aferent.

ü  Partenerii desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al

instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Partenerii pot fi implicaţi în implementarea proiectului prin furnizare de expertiză, resurse umane, resurse materiale, participare la finanţarea proiectului. Aspectele legate de implicare vor fi negociate cu entitatea selectată. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului, Scrisoarea de intenţie, documentul care atestă personalitatea juridică (acte constitutive, Certificat de inregistrare la institutiile abilitate , certificat de inregistrare fiscala) în plic sigilat, cu menţiunea: Pentru selecţia de parteneri în proiectul cu Obs 4.1, ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” în cadrul Primăriei Orașului Dolhasca cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, Dolhasca, Suceava până la data de 26 Iulie 2016, ora 16.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens de către conducerea primariei. Primaria îşi rezervă dreptul de a solicita orice informaţii sau documente considerate relevante pe parcursul procesului de analiză şi selecţie, iar refuzul nejustificat de prezentare a acestora în termenul comunicat, poate conduce la excluderea entităţii din procedură.

Pe parcursul analizei şi selecţiei se vor acorda punctaje de la 1 la 100, după cum urmează:

ü  Pentru activitate relevanta în domeniu – de la 1 la 50 de puncte;

ü  Pentru experienţă în implementarea de proiecte – de la 1 la 50 de puncte;

Entitatea care va obţine cel mai mare punctaj (prin insumare) va fi selectată ca partener. Rezultatul selecţiei va fi publicat pe pagina de internet a primariei, la adresa http://www.primariadolhasca.ro/.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0230.573272, fax. 0230.546101 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

S5 Box

Login