Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

A N U N Ţ

            Primăria oraşului Dolhasca, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție în baza prevederilor:

          - H.G. nr. 1027/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobar prin H.G. 286/2011;

          - H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, , vacante,după cum urmează:

          • şofer   - (1 post) – Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă;

          • şofer - (1 post) – Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire;

          • paznic (1 post) - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

          • şofer - Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă

                    - nivelul studiilor – medii;

                    - permis de conducere categoriile B, C, D

          - atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

          • şofer - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

                    - nivelul studiilor – medii;

                    - permis de conducere categoriile B, C, D

          - atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

          • paznic - Serviciul Administrativ, gospodăresc, deservire

                    - nivelul studiilor – medii

          Dosarele de concurs se vor depune în 10 zile de la publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, respective din 10 august 2016 până pe 26 august 2016, la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, la compartimentul Resurse Umane .

          În conformitate cu art. 6, alin (1) din H.G. nr. 286 /2011 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

          1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

          2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

          3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

          4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

          5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

          6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

          7.   curriculum vitae.

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

          În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

         

          Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

          Procedura de desfăşurare:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Dolhasca şi va avea următoarele etape

         

          1. Selecţia dosarelor de înscriere: - se apreciază cu menţiunea admis/respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.- în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data exprimării termenului de depunere

          2. Proba scrisă – în data de 02 septembrie 2016 orele 11;

          3. Interviul – in data de 03 septembrie 2016

Bibliografia în vederea participării la concurs :

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de şofer - Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor;

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice;

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de şofer - Serviciul Adminitrativ, gospodăresc, deservire;

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice;

4. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia contractuală de paznic

1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003- Codul muncii* (**republicată**)(*actualizată*)

2. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*);

4. HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012(*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

S5 Box

Login