Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

A N U N Ţ

privind  organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada determinată - de administrator public al oraşului Dolhasca

Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante – perioada determinată - de administrator public al oraşului Dolhasca se organizează la sediul Primăriei oraşului Dolhasca, aleea Espalandei nr.5, în data de 29 noiembrie 2016 orele 1000,  - proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - proba interviu, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

      I. Criterii generale:                        

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

       II. Criterii specifice:

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul științelor economice ;

            - vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 5 ani ;

            - experienţă în management;

            - capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel mediu;

            - aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativă.

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. scrisoarea de recomandare de la ultimul loc de muncă .
  1. IV.1.Depunerea dosarelor de concurs:
  2. IV.2.Selecţia dosarelor de concurs:
  3. IV.3.Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      IV. Calendarul de desfăşurare a concursului:

- 22 noiembrie  2016, data limită de depunere a dosarelor;

- 29 noiembrie  2016, ora 10:00: proba scrisă;

      Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul resurse umane  termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 22 noiembrie 2016, orele 1600.

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a autorităţii publice, www.primariadolhasca.ro , termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs prevăzut la punctul IV.2.

IV.4. Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data 29 noiembrie 2016 orele 10, la sediul primăriei oraşului Dolhasca – Sala de şedinţe.

IV.5. Interviul

      Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul primăriei oraşului Dolhasca.

      Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

IV.6. Comunicarea rezultatelor

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, - avizier-  precum şi pe pagina de internet a autorității primariadolhasca.ro  în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 
      IV.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,  proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primariadolhasca.ro , imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.8. Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei oraşului Dolhasca, precum şi pe pagina de internet a acestuia, primăriadolhasca.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

Anexăm la prezentul anunț bibliografia pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de administrator public al oraşului Dolhasca.

Informaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul resurse umane  din cadrul primăriei oraşului Dolhascca,  telefon: 0230/573272

Afișat astăzi 7 noiembrie 2016 .

Secretar comisie,

Mihalache Valentina 

                                                

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei vacante de administrator public al oraşului Dolhasca

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 3. Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016   98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12011   66180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordonanţa Guvernului României nr. 119/1999 privindcontrolul intern şi controlul financiar - preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

S5 Box

Login