Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

 

          Primarul orașului Dolhasca, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea nr. 3/2000, aduce la cunoștința publicului că în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Dolhasca nr. 12 din 18.03.2016 s-a stabilit organizarea unui referendum local în data de 17 aprilie 2016 în vederea consultării cetățenilor din orașul Dolhasca cu privire la trecerea localității de la rangul de oraș la rangul de comună.

 

Primar,

Maria COJOCARIU

 

Anunt

Scan

            Dragi concetăţeni,

În data de 13 MARTIE 2016, ora 1400 , sunteţi invitaţi la Casa de Cultură „Alexandru Arşinel” Dolhasca, la şedinţa publică, cu următoare ordine de zi:

„PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND ORGANIZAREA UNUI REFERENDUM LOCAL ÎN DATA DE 24 APRILIE 2016, PENTRU REVENIREA LOCALITĂŢII DOLHASCA, LA STATUTUL DE COMUNĂ” ;

INIŢIATOR: PRIMAR - MARIA COJOCARIU

proiect care, în urma dezbaterii publice, va fi supus aprobării Consiliului Local, în şedinţa ordinară din luna martie.

PRIMAR

Maria COJOCARIU

În cadrul evenimentului  „Femei de Succes - Performanţă la superlativ”,  ediţia a V-a, la întâlnirea cu cele mai apreciate doamne din Suceava,  doamna Maria Cojocariu -  Primarul oraşului Dolhasca, a fost premiată cu Diploma de Merit, aplauze şi flori pentru activitatea desfăşurată în domeniu ADMINISTRAŢIE.

Citește mai departe:Diploma de merit

În ziua de marți, 9 februarie 2016, orele 1500, sunteți invitați la Casa de Cultura Dolhasca, să vă bucurați timp de 2 ore de un spectacol folcloric deosebit, oferit în cadrul Proiectului ” 10 PENTRU FOLCLOR”,  care are ca scop introducerea disciplinei – folclor – în școli. Spectacolul va fi susținut de Ansamblul Ciprian Porumbescu,  maestrul George Sîrbu, Angelica Flutur, Alexandru Brădățan, Leonard Zamă, precum și alte tinere talente.

INTRAREA GRATUITĂ.

 

Primar,

Maria Cojocariu

Primăria Orașului Dolhasca informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

1. Proiect de Hotărâre privind organizarea referendumului local  în vederea consultării cetățenilor din orașul Dolhasca cu privire la revenirea localității la statutul de comună
                    Inițiator – Primar Maria Cojocariu
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei Orașului Dolhasca – Secretarul Orașului Dolhasca precum și la adresa de internet www.primariadolhasca.ro  - Secțiunea Proiecte de Hotărâri.
Recomandările cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice,  pot fi depuse  la registratura Primăriei Orașului Dolhasca până la data de 26 februarie 2016.

MAI MULTE DETALII AICI.

     În ședința Consiliului Local Dolhasca, din 28.01.2016, Primarul Maria Cojocariu, a propus dezbaterea Proiectului de Hotărare , pentru analizarea și oportunitatea trecerii localității Dolhasca de la statutul de oraș la statutul de comună, datorită măririi impozitelor în urma aplicării Noului Cod Fiscal, a nemulțumirii cetățenilor și a modificării Legii Referendumului.

    Consiliul Local Dolhasca, cu majoritate de voturi,  nu a aprobat și a propus reluarea acestei inițiative a Primarului, după alegerile locale din iunie 2016.

Primar,
Maria Cojocariu

Luni, 11 ianuarie a.c., la ora 12:00, în oraşul Dolhasca, va avea loc deschiderea oficială a Punctului de Lucru de pe lângă Detaşamentul de Pompieri Fălticeni.
Subunitatea pompierilor militari va asigura intervenţia într-un raion ce va cuprinde - pe lângă oraşul Dolhasca, cu localităţile aferente - oraşul Liteni, cu localităţile aferente, comuna Dolheşti şi satul Slobozia (comuna Fântânele).

statie-smurd-dolhascaSubunitatea va fi compusă din două echipaje - din care unul cu o autospecială cu apă şi spumă şi accesorii pentru descarcerare şi cel de-al doilea cu o ambulanţă SMURD tip B2.
Spaţiul în care salvatorii îşi vor desfăşura activitatea a fost amenajat şi pus la dispoziţie de către Primăria oraşului Dolhasca.
Activitatea de deschidere va avea loc în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene.

PRIMAR,
MARIA COJOCARIU

In fiecare an, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan . Sfântul Ioan a fost o mare personalitate si un mare profet care s-a aflat in punctul de trecere dintre Vechiul si Noul Testament.

Citește mai departe:La multi ani!

In emisiunea  realizata de Kanal D,  surpriza  pentru domnul Alexandru Arsinel a fost  Primarul orașului Dolhasca – Maria Cojocariu împreună  ,,cei mai tineri cetățeni”  și Grupul Folcloric al Casei de Cultură  al localitații Dolhasca.

Citește mai departe:Surpriza pentru dnul Alexandru Arsinel

Cu profunda tristete am aflat despre incendiul din Clubul Colectiv din Bucuresti. Doresc sa exprim condoleantele mele familiilor si prietenilor victimelor accidentului tragic din Clubul Colectiv. Intreaga comunitate a orașului Dolhasca este foarte intristată sa vadă atatea vieti tinere gasindu-si sfarsitul intr-un mod atat de tragic. Gandurile noastre sunt alaturi de familiile si prietenii indurerati, precum si alaturi de cei care depun toate eforturile pentru salvarea si ajutorarea victimelor.

 

Primar, Maria Cojocariu

 

colectiv

Primăria Oraşului Dolhasca, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de șef Serviciu – Alimentare Apă şi Canalizare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic;
 • vechimea în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe şi aptitudini în utilizarea calculatorului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2015, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Dolhasca din str. Esplanadei, nr. 5, Județul Suceava, telefon: 0230/573.272.

S5 Box

Login