Noutati

header

Adresa Dolhasca, 727170, jud. Suceava   Telefon 0230.573272   E-mail  primariadolhasca@yahoo.com    

GALERIE FOTO

CLIP VIDEO

 

În data de 28.06.2015 şi 29.06.2015 , în Oraşul Dolhasca s-au vor desfăşurat activităţi sportive şi educative pentru copii şi tineret sub deviza :

 

PREMIEM PERFORMANŢA – START VACANŢA”

Sărbatorim viitorul localității – sărbătorim tinerețea”

 

Citește mai departe:PREMIEM PERFORMANŢA 2015

ANUNŢ CONCURS,

        Primăria oraşului Dolhasca, cu sediul în Dolhasca, judeţul Suceava, Str. Explanadei, nr.5, organizează concurs de recrutarepentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Dolhasca în data de05.12.2014la ora10,00proba scrisă .

          Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

           Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 1.12.2014 inclusiv, ora 16,00).

          Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea următoarelor 3 funcţii publice de execuţievacante : 

          1. Referent III, grad profesional principal – Compartiment evidenţă financiară, control, urmărire şi executare silită:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-condiţii de vechime de  minim  5ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

          2.   Inspector, clasa I, grad profesional principal  -  Compartimentul  achiziţii, contracte, administarea domeniului public şi privat:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

         

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

   1. Referent III, grad profesional principal – Compartiment evidenţă financiară, control, urmărire şi executare silită

 

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

3. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002/A-privind finanţele publice;

4. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006/A-privind finanţele publice locale;

5.LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*)privind Codul fiscal – TITLUL IX

2. Inspector I, grad profesional principal – Compartiment achiziţii, contracte, administarea domeniului public şi privat

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

3. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4 HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariadolhasca.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0230/573272, 0230/546101 Compartiment  Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei primăriei Dolhasca şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

      

ANUNŢ CONCURS,

        Primăria oraşului Dolhasca, cu sediul în Dolhasca, judeţul Suceava, Str. Explanadei, nr.5, organizează concurs de recrutarepentru ocuparea unor funcţii publice de execuţievacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Dolhasca în data de23.12.2014la ora10,00proba scrisă .

          Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

           Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 13.12.2014 inclusiv, ora 16,00).

          Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea următoarelor 3 funcţii publice de execuţievacante : 

          1.Inspector I , grad profesional asistent –  Compartiment informare, relaţii cu publicul şi registratură :

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 1an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

          2. Inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul buget prognoze :

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

          3.Inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul  Camera Agricolă  :

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

1. Inspector, clasa  I , grad profesional asistent –  Compartiment informare, relaţii cu publicul şi registratură

1. Legea 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici –Republicata;

2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita  a functionarilor publici-Republicata;

3. LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

4. ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

5. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public

6. HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Inspector, clasa I, grad profesional principal – BUGET PROGNOZE

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999/R/A-privind Statutul funcţionarilor publici;

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004/R-privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

4. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002/A-privind finanţele publice;

5. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006/A-privind finanţele publice locale;

6. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991/R-contabilităţii nr. 82/1991.

7. ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

8. LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*)privind Codul fiscal – TITLUL IX

3. Inspector principal – Compartiment Camera Agricolă

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

3. Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 694/2008, privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare ;

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*) privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

6. ORDONANŢĂ nr. 55 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii**)

7. LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 (*actualizată*)privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariadolhasca.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0230/573272,-  compartiment  Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei oraşului Dolhasca şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 7. - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

      

 

 

1. S.C. ASTRALUX SRL SUCEAVA

2. S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A. BOTOŞANI

3. S.C. DAMIPROD COM SRL FÂNTÂNA MARE

4.SC ANDRIOLI SRL MĂLINI

5.S.C. DZC CONSTRUCT PIATRA NEAMŢ

6.S.C. ROSAL GRUP SA SUCEAVA

7.S.C.P BAU RO SA VEREŞTI

8.S.C. TEHNOCON SRL FĂLTICENI

9.S.C. HAIDUCUL .COM FĂLTICENI

10.S.C. GOSCOM SA FĂLTICENI

11. S.C. BICONSTANT SRL

12.OCOLUL SILVIC DOLHASCA

13. I.F. FERARIU ELENA FLORICA DOLHASCA

14. I.I. SANDU IONELE FANIELA – POIENARI

15. I.F. PÎRÎIALĂ FLORIN – PROBOTA

16. I.F. MOROŞANU SILVIA –S ILIŞTEA

17. I.F. ANDRIEŞ LUCA – SILIŞTEA

18. I.F. BURŢILĂ NECULAI – PROBOTA

19. I.F. BURCIU TOADER- PROBOTA

20. I.F. AMAICEI DORIN – PROBOTA

21. S.C. DYAMOL SRL DOLHASCA

22. AVARVAREAI PAVEL – POIANA

23. I.F. GROSU PETRU – DOLHASCA

24.I.F. GRIGORAŞ MARIA DOLHASCA

25. ŞERBAN CRISTIAN – PROBOTA

26. I.F. COJOCARIU CONSTANTIN BUDENI

27. JET OIL DOLHASCA

28. DULAP VIORICA – GULIA

29. I.I. GIURGIUVEANU BLENDUŞ DOLHASCA

30. STOICA MIHAI – GULIA

31. TĂRĂBUŢĂ MARIUS – BUDENI

32. ROIBU VASILE – SILIŞTEA

33. LUCAN ELENA – GULIA

34. MINCIUNĂ NECULAI – BUDENI

35. ŞERBAN VASILE – DOLHASCA

36. I.F. BOGZA IONELA GULIA

37. S.C. ILYS DOLHASCA

38. S.C. COMFOR DOLHASCA.

39.I.F. BULEU T. COSTEL CRISTINEL PROBOTA

40.S.C. DIMETAL GRUP SERV SRL – ALEXANDRIA

41.DIACONU ION – DOLHASCA

42. FERARU MIRCEA - DOLHASCA

43.S.C.CRÂNGAŞI SRL- DOLHASCA

44. HASNAŞ GHEORGHE- DOLHASCA

45. I.F. DULAP VIOREL - GULIA

46. I.F. DUMITRU CEZAR- GULIA

47. ANAICEI DORIN- PROBOTA

48. I.F. CIOBANU NECULAI – PROBOTA

49. I.F. BUDEANU CARMEN – PROBOTA

50. I.F. BURŢILĂ NECULAI – SORIN – PROBOTA

51. I.F. BURŢILĂ TOADER- PROBOTA

52. I.F. IORDĂCHESCU VASILE - BUDENI

53. S.C. DIAMDOL SRL - DOLHASCA

54. I.F. ROŞCA LICĂ-DOLHASCA

55. I.F GROSU PETRICĂ – DOLHASCA

56. I.F. COCA NECULAI – PROBOTA

57. SANDU VASILE – POIENARI

58. ŞERBAN CRISTIAN – PROBOTA

59. ANDRIEŞ LUŢA- SILIŞTEA

60. AIOANEI ELENA- SILIŞTEA

61. I.F. MOROŞANU DOINA – SILIŞTEA

62. CAPMARE CONSTANTIN – SILIŞTEA

63. CRACIUN ELENA – SÂNDENI

64. MINCIUNĂ NICULAI (MARCEL) – BUDENI

65. I.F. MOROŞANU SILVIA- BUDENI

66. I.F. IONIŢĂ V. V. – BUDENI

67. I.F. COJOCARIU CONSTANTIN – BUDENI

68. I.F. BEJAN ANIŞOARA – BUDENI

69. ROIBU VASILE – SILIŞTEA

70. BOGZA IONELA

71. PAVEL PETRU – GULIA

72. TĂRĂBUŢĂ MARIUS – BUDENI

73. GRIGORAŞ MARIA – DOLHASCA

74. ŞCHIOPU NICU – DOLHASCA

75. FERARU DANIEL – VALEA POIENII

76. I.F. NECHIFOR LAURA – VALEA POIENII

78.S.C DEBEMUS SRL

79. LUCAN VIOREL

 

Lucrăm în continuare la acest portal pentru a vă oferi o experienţă facilă în ceea ce priveşte relaţia dumneavoastră virtuală cu autorităţile locale. În cazul în care întâmpinaţi probleme în cursul navigării pe acest site vă rugăm să ne sesizaţi problema prin formularul pus la dispoziţia dumneavoastră pe pagina de Contact.

 

 

S5 Box

Login