Stare Civila

PUBLICATIE CASATORII

 

 

CERERI:

 

cerere eliberare certificate.pdf

CERERE INREGISTRARE NASTERE PESTE 30 ZILE.pdf

CERERE transcriere casatorie imputernicit1.pdf cerere rectificare act stare civila.pdf

CERERE transcriere casatorie nume propiu1.pdf

CERERE transcriere nastere imputernicit1.pdf

CERERE transcriere nastere nume propiu1.pdf

Cerere-extrase-multilingve.pdf

DECLARATIE NATIONALITATE NASTERI.pdf

DECLARATIE cerere redobandire1.pdf

DECLARATIE cerere redobandire1.pdf

DECLARATIE DE RECUNOASTERE COPIL.pdf

DECLARATIE DOMICILIU COPIL.pdf

DECLARATIE transcriere casatorie1.pdf

DECLARATIE transcriere nastere.pdf

 

 

 

                       I. Întocmirea actului de naştere

 

Întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.

Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

 

Situaţii:

 

1. Înregistrarea naşterii copilului din căsătorie - Acte necesare:


    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;


Pentru copiii născuţi de la data de 30.06.2016, în lipsa actului de identitate al mamei, întocmirea actului de naştere se face pe baza celorlalte documente şi a documentului întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.


2. Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de naştere al mamei copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;


Pentru copiii născuţi de la data de 30.06.2016, întocmirea actului de naştere al copilului, în cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată, se face pe baza declaraţiei scrise a persoanelor îndreptăţite, conform legii, unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare, a certificatului medical constatator al naşterii şi a actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.

 

3. Recunoaşterea copilului din afara căsătoriei şi încuviinţarea purtării de nume:
Copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său.
Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraţie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost/sau este înregistrată naşterea copilului, prin înscris autentic sau prin testament.
Numele copilului din afara căsătoriei:


- Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită;
- În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora;
- Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea;
- În lipsa acordului părinţilor instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost înregistrată naşterea;
-În cazul în care copilul şi-a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi, aceştia declară împreună numele de familie al copilului la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea iar în lipsa acordului cu privire la numele de familie instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă.

 

4. Înregistrarea copilului născut mort
     Termen de înregistrare: 3 zile de la data naşterii.


5. Înregistrarea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile
     Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.


6. Situaţii în care declararea copilului se face după expirarea termenelor prevăzute de lege:

După împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.


Acte necesare:
- cerere pentru înregistrarea naşterii;
- certificatul medical constatator al naşterii;
-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
-actele de identitate ale părinţilor;
-expertiză medico-legală cu privire la data naşterii, în format lună, zi, şi sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al naşterii;

 

             

                             II. ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

 

           Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

           Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei putând opta între:

1. Regimul comunităţii legale 
2. Regimul separaţiei de bunuri 
3. Regimul comunităţii convenţionale 

     
     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

   
Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil
  

 

Documente necesarepentru încheierea căsătoriei între cetăţeni români:

 

a)      actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);

 

b)      certificatul de naştere, în original şi  copie;

 

c)      certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;

 

 d)  acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

    - certificatul de deces al fostului soţ;

    - certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);

    - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

    - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;

 

Documente necesarepentru încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi unul străin :


1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»; 

2.  Paşaport (original şi copie xerox) -  în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);
3. Certificat de naştereoriginal şi copie xerox şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:

 4. Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulareacreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine; 

    - După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară ( vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga), traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;

    - În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

 

 

 

                 III.        ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 

Actul de deces se întocmeşte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ, în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.

 

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII DECESULUI:

 

a)    certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului ; 

b)    actul de identitate al celui decedat (în original şi copie); 

c)      livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare; 

d)   certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie); 

e)    actul de identitate al declarantului (în original şi copie).


 

    În cazul în care declarantul decesului nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

INFORMATII

Baza legala

Programul de audiente al conducerii MAI

 

 

 

          IV. ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA  CERTIFICATELOR DE                                                     STARE CIVILĂ

 

Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, în următoarele cazuri:

 

- în caz de pierdere, furt sau distrugere ;

 

- în baza hotărârii judecătoreşti sau a deciziilor administrative; re

 

Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate (în original şi copie). Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite mai întâi la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor de care aparţin, eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.

Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza paşaportului (original şi copie).

Persoanele care nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă, pot împuternici, printr-o procură specială o persoană în vederea  ridicării acestora.

      

 Procura specială poate fi autentificată:

-          în ţară de un notar public;

-          în străinătate, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul de reşedinţă sau la un notar public străin, cu apostilă, conform Convenţiei de la Haga.

 

Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.

 

Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

 

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi.

 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

INFORMATII

Baza legala

Programul de audiente al conducerii MAI

 

 

                V. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ                                        ELIBERATE DIN STRĂINĂTATE

 

Atenţie!!! Toate traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine trebuie făcute doar în România.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.

 

 

Cererea de transcriere, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, însoţită de următoarele acte:

 

-          certificatul  (extrasul) de naştere, căsătorie sau deces (după caz) vizat cu apostila conform Convenţiei de la Haga* în original şi xerocopia acestuia;

-          traducerea în limba română, la un traducător autorizat, autentificată de un notar public din România;

-          actele de identitate ale părinţilor copilului, paşaport pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Biroul de Evidenţă a Persoanelor), originale şi copii;

-          certificatul de căsătorie al părinţilor, iar dacă nu sunt căsătoriţi, certificatele de naştere       ale        acestora;

-          procură dată la un notar public din ţară, iar din străinătate la ambasada statului de reşedinţă, sau la un notar public din ţara respectivă, apostilată, în cazul în care se împuterniceşte o persoană în vederea transcrierii;

-          actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi xerocopie;

-          declaraţie de naţionalitate;

-          declaraţie de domiciliu, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite;

-          declaraţie cu privire la numele de familie purtat după încheierea căsătoriei.

 

În cazul în care cererea de transcriere se depune prin împuternicit cu procură specială, pe lângă actele  menţionate mai sus, este necesară şi declaraţia notarială a cetăţeanului român, titular al certificatului în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea/înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

 

FOARTE IMPORTANT !

 

- documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5/10/1961 vor fi în mod obligatoriu apostilate

-  sunt scutite de supralegalizare sau apostilare, documentele emise de statele cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei

- documentele care nu se regăsesc în primele două situaţii, vor fi în mod obligatoriu supralegalizate, în conformitate cu prevederile articolului 162 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

 

ANEXA 1

 

Lista completă a statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate :

Republica Albania

Republica Austria

Regatul Belgiei

Bosnia şi Herţegovina

Bulgaria

Republica Ceha

Republica Populară Chineză

Republica Populară Democrată Coreană

Croaţia

Republica Cuba

Republica Franceză

Republica Moldova

Republica Populară Mongolă

Republica Polonă

Federaţia Rusă

Republica Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Republica Ungară

 

ANEXA 2*

 

Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cu următoarele state:

Africa de Sud

Andora

Antigua-Barbuda

Republica Argentina

Armenia

Australia

Azerbaidjan

Bahamas

Barbados

Republica Belarus

Belize

Botswana

Brunei Darussalam

Republica Cipru

Columbia

Confederaţia Elveţiană

Republica Estonia

Republica Finlanda

Republica Federală Germania

Republica Elenă (Grecia)

Insulele Cook

Dominica

Danemarca

Ecuador

Fidji

Grenada

Honduras

India

Insulele Marshall

Republica Irlanda

Statul Israel

Republica Italiană

Japonia

Kazahstan

Lesotho

Republica Letonia

Liberia

Lichtenstein

Republica Lituania

Marele Ducat al Luxemburgului

Republica Macedonia

Malawi

Republica Malta

Mauriţius

Statele Unite Mexicane

Principatul Monaco

Namibia

Niue

Regatul Norvegiei

Noua Zeelandă

Olanda

Republica Panama

Republica Portugheză

România

Serbia şi Muntenegru

Sain Kitts and Nevis

Salvador

Sf. Incent şi Grenadine

Sf. Lucia

Samoa

San Marino

Seychelles

Spania

Regatul Suediei

Republica Suriname

Swaziland

Tonga

Trinidat Tobago

Republica Turcia

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Statele Unite ale Americii

Republica Venezuela

ANEXA 3

        Sunt supuse supralegalizării actele de la autorităţi şi instituţii din străinătate, din state cu care România nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie, care urmează a fi folosite în România şi pentru care nu există scutire de supralegalizare.

 

               

 

                          VI. DIVORŢ PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 


Cererea de divorţ pe cale administrative se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat:

 

- de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie;

- de la primăria în a carei rază teritorială se găseşte ultima locuinţă comună;


Dosarul de divorţ va cuprinde: 

- certificatul de naştere, al soţului, respectiv soţiei – în original şi copie;

- certificat de căsătorie – în original şi copie;

- actul de identitate (buletinul / cartea / cartea provizorie de identitate) - în original şi copie;

- taxa de divorţ administrativ - 500 lei se achită la sediul nostru. Taxa nu se restituie dacă dosarul se clasează.

 
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi ACORDĂ SOŢILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. 

La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, în acest sens solicitând soţilor o DECLARAŢIE PRIVIND MENŢINEREA cererii de desfacere a căsătoriei. 

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o DECLARAŢIE DE RENUNŢARE privind cererea de desfacere a căsătoriei. 

Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, în vederea completării declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar. 

Certificatul de divorţ
Când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l înmânează soţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare. 

Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care 2 se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ. 

Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ. 

 

INFORMATII

Baza legala

Programul de audiente al conducerii MAI

 

 

                                 VII. LIVRETUL  DE FAMILIEACTE NECESARE

- certificat căsătorie, sau după caz certificate de naştere mamă / tată, original şi copie xerox;
- acte identitate soţi sau mamă/tată, după caz, original şi copie xerox;
- certificate de naştere copil/copii, oroginal şi copie xerox;
- sentinţa de desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
- certificat deces soţ / soţie original şi copie xerox, dacă este cazul;
- documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;
- procură specială, copie act identitate mandatar şi copie xerox, dacă este cazul.

ANEXA 24 - SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE

 

Succesiunea se deschide la primăria ultimul domiciliu al defunctului.
 

Declarantul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).

 

ACTE NECESARE

 

- Certificat deces şi copie xerox;
- Act identitate declarant (moştenitor direct) şi copie xerox;
- Testament şi copie xerox (dacă este cazul);
 

În cazul în care titularul nu se poate prezenta

-  Procură specială;

-  Copie act identitate mandatar.

 

 

VIII. 

INFORMARE

Atenţie!!! Toate traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine trebuie făcute doar în România.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În referire la dispoziţiile art. 41 alin. (51) lit. b) din Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că „transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

c) cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate”.

Documentele necesare:

  • cererea tip (se primeşte la ghişeu – Primăria orasului Dolhasca – Serviciul Stare Civilă) – se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetăţenia română sau prin împuternicit cu procură specială;

  • declaraţie pe propria răspundere a titularului de act sau a reprezentantului legal, dată în faţă ofiţerului de stare civilă, sau declaraţia notarială a acestora, în cazul cererilor depuse prin mandatar cu procură specială, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului;

  • declaraţie pe proprie răspundere a titularului actului sau a reprezentantului legal, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau declaraţie notarială a acestora, în cazul cererilor depuse prin mandatar cu procură specială, din care să rezulte că cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost depusă la biroul teritorial al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie Suceava (în cazul persoanelor ce deţin certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie);

  • certificatul de naştere al titularului (original şi trei copii xerox);

  • traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă este cazul) – original şi trei copii xerox;

  • certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi trei copii xerox);

  • act de identitate (original + traducere legalizată) şi paşaport valabil (original + copie xerox);

  • declaraţie dată de către ambii soţi, în cazul căsătoriilor încheiate după data de 1.10.2011, din care să rezulte regimul matrimonial aplicabil căsătoriei;

  • alte documente (în funcţie de situaţie – certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume);

  • pentru persoanele împuternicite – procura specială se depune în original + o copie, însoţită de o copie a actului de identitate valabil.

DOSARELE DE TRANSCRIERE NU SE DEPUN LA SEDIUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SUCEAVA.

Pentru minorul/majorul care a dobândit cetăţenia română potrivit art.9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu a fost înscris în certificatul de cetăţenie al părintelui, sau căruia nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit art. 20 alin. (5) sau (7) din Legea nr. 21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de transcriere, în registrele de stare civilă române a certificatului de stare civilă eliberat de autorităţile străine, se soluţionează numai după efectuarea de verificări la Direcţia Generală de Paşapoarte şi/ sau Autoritatea Naţională de Cetăţenie în vederea atestării calităţii de cetăţean român, potrivit dispoziţiilor art.35 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.